Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
26.10.2018 Tarihli Karayolu Trafik Kanununda Yapılan Değişiklikler
 
          26.10.2018 tarihli ve 30577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 2918 sayılı Kanunun 7, 21, 26, 32, 34, 46, 47, 51, 67, 68, 73, 74 ve Ek 2'nci maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 

isik.png

è 7’inci maddede yapılan değişiklikle; Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, yol kenarı denetim istasyonlarında KTK'nın 31 ve 49'uncu maddeleri kapsamında takoğraf ve çalışma-dinlenme süreleri yönünden araçlar üzerinde denetim yapma ve ihlali görülenlere trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleyebilme yetkisi verilmiştir. Trafik birimlerimizce 19.11.2013 tarihli ve 2013/96 sayılı EGM genelgesi doğrultusunda yol kenarı denetim istasyonlarındaki denetim faaliyetlerimize devam edilecektir.

 

 

isik.png

è26’ncı maddede yapılan Değişiklikle;
 
Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takan ve kullananlara;  KTK’nın 26/2 maddesi gereğince 1.002 TL trafik idari para cezası uygulanarak, bahse konu cihazlar bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülecektir. Ancak bulundukları yerde bu cihazların sökülememesi halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla “Geçici Olarak Trafiğe Çıkış izin Belgesi (ek-33)” düzenlenmek suretiyle izin verilecek ve araç kayıtlarına gerekli şerh düşülecektir.

 

 

 

 

 

 

isik.png

è 21’inci maddede yapılan değişiklikle;

è Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda süren kişiye KTK’nın 21/5 maddesi uyarınca 2.018 TL trafik idari para cezası verilerek bu araçlar trafikten men edilecektir.

è Trafikten men tutanağının plaka bölümüne aracın şasi numarası ve/veya motor numarası yazılacaktır.

è Trafikten men tutanağının not bölümüne KTK'nın 21/5 maddesi gereğince aracın Mülki Amir tarafından el koyularak mülkiyetin kamuya geçirileceği hakkında bilgilendirme şerhi düşülecektir. Men tutanağı, Mülki Amirden “El Koyma ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı'’ alınmak üzere gecikmeksizin örneği ekte yer alan üst yazıyla Mülki Amirliğe gönderilecektir.

è Mülki idare amirince verilen mülkiyetin kamuya geçirilmesi karan araç sahibine tebligata gönderilecektir.

è 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 27'nci maddesi birinci fıkrası gereğince araç sahibinin karara tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük itiraz hakkı bulunduğundan, El koyma ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi karar kesinleştikten sonra yerine getirilecek ve işleme ilişkin tutanaklar mahallin en büyük Mal Memurluğuna gönderilecektir.

è Kararın kesinleşmesi; süresinde ilgili yargı merciine itirazda bulunulmaması veya itirazda bulunulmuş ise başvurunun reddedilmesi ve kanun yollarının tükenmesi ile gerçekleşecektir. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 27. maddesi -15 günlük itiraz hakkı bulunmaktadır. -Karar Kesinleştikten Sonra -Mahallin en büyük Mal Memurluğuna gönderilecektir. -Kararın kesinleşmesinden sonra Yargı Yolu Kapanacaktır.

 

 

isik.png

èTescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaranlara; KTK'nın 21/1 maddesine istinaden trafik idari para cezası uygulanacaktır. KTK: 21/1 Tescil belgesi Tescil plakası Almadan karayoluna çıkaranlara trafik idari para cezası uygulanacaktır. 1.002 TL Trafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için tescil belgesi ve plakası ya da “C” geçici trafik belgesi alınması, çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek istenmesi halinde ise ek-33/A tanzim edilmek suretiyle araç sahibine veya işletenine teslim edilir.

 

isik.png

32’inci maddede yapılan değişiklikle; b) Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması (ABARTH EGZOZ) halinde Kanun’un 32/3 maddesine istinaden 1.002 TL trafik idari para cezası verilecek ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecektir.

 

isik.png

Muayenesi yapılmamış araçların karayolunda sürülürken yakalanması halinde; Kanun’un 34/a (ilk tespitinde) maddesi gereğince araç işleteni hakkında 235 TL trafik idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edilecek ve muayenesini yaptırmak amacıyla Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (ek-33) düzenlenmek suretiyle izin verilerek araç kayıtlarına gerekli şerh düşülecektir.

 

 

 

 

isik.png

è Aksine bir işaret bulunmadıkça, kamyon ve çekicilerin gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmesi durumunda; KTK’nın 46/2-d maddesindeki ceza diğer araç türlerinden farklı olarak 1.002 TL olarak uygulanacaktır. Tescil kayıtlarında Tanker olarak görülen araçlar da kamyon/çekici olarak değerlendirilecektir.

è Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet (alt cinsi panelvan dahil), minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemeleri halinde KTK’nın 46/2-e maddesi gereğince 488 TL,

è Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullananlara KTK’nın 46/2-f maddesi gereğince 1.002 TL,

è Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenlere (makas atma) KTK’nın 46/2-g maddesi gereğince 1.002 TL,

è Karayollarında, araçlarını taşıt trafiğinin seyir istikametinin ters yönünde sürenlere KTK’nın 46/2-h maddesi gereğince 1.002 TL trafik idari para cezası uygulanacaktır.

 
 
 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu